Polityka prywatności.

Polityka Prywatności RODO

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które Nam przekazałeś wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach naszego portalu, a Ty dzięki temu zyskasz możliwość realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie internetowym Administratora.

Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tgi4.pl, www.sklep.tgi4.pl Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:

I. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest: TGI-4 sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul Warszawska 319 NIP: 5732843864, REGON 243111145, KRS: 0000455818, e-mail: sklep@tgi4.pl, telefon kontaktowy: +48 883 320 401

II. Cele i podstawy przetwarzania: Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

-w przypadku Użytkowników/Klientów sklepu internetowego dane są zbierane w celu:
a. założenia konta w sklepie internetowym Administratora;

- ponadto w przypadku Użytkowników/Klientów sklepu internetowego pozostałych Klientów, Kontrahentów Administratora – dane są zbierane również w celu:
b. realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).
c. badania satysfakcji Użytkowników/Klientów/Kontrahentów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów/Kontrahentów Administratora z oferowanych produktów i usług, jak również w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).

Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie): Poprzez profilowanie należy rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną. Informacje, które gromadzimy w związku z dokonywaniem przez Klientów zakupów w sklepie internetowym Administratora mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Wskazujemy, że: na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych ze szczególnych kategorii (art. 9 ust. 1. RODO); profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze sklepu internetowego Administratora i dopasowywania treści znajdujących się w ofercie Administratora do tych preferencji. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

IV. Okres przechowywania danych: Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:

a. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

b. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana.

c. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe lub przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego.

d. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje.

V. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;

- podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;

- podmiotom świadczącym usługi transportowe;

- podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu.

- podmiotom świadczącym usługi finansowe na Twoje żądanie.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp firmy prawnicze, producenci towarów znajdujących się w ofercie Administratora, agencje marketingowe lub sprzedażowe, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta), podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego lub stacjonarnego. Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na stronie internetowej Administratora pod adresem www.tgi4.pl/regulamin.pdf REGULAMIN

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. Skarga do PUODO: Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

X. Dodatkowe informacje: Pliki Coockies Informacje na temat używania plików cookies w sklepie internetowym www.sklep.tgi4.pl opisane są w Regulaminie sklepu w dziale : Ochrona danych osobowych - polityka plików cookies

Bezpieczeństwo Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, włącznie z szyfrowaniem danych oraz technologią SSL, w celu ochrony wszystkich przekazanych danych osobowych przez przypadkową utratą, nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. W sklepie internetowym prywatność każdego konta Klienta jest chroniona hasłem. W celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do danych na koncie Klient powinien ustawić dla konta silne hasło, chronić je przed ujawnieniem oraz ograniczyć dostęp do swojego komputera innym osobom lub wylogowywać się z konta każdorazowo po skończonej wizycie w Administratora.